دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

Joining of 5083 and 6061 aluminum alloys by friction stir welding

اتصال آلیاژهای آلومینیوم 5083 و 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی تلاطمی

ABSTRACT

Friction stir welding (FSW) has emerged as a new solid state joining technique [1], especially for aluminum alloys [2–6]. In this process, a rotating tool travels down the length of contacting metal plates, and produces a highly plastically deformed zone through the associated stirring action. The localized heating zone is produced by friction between the tool shoulder and the plate top surface, as well as plastic deformation of the material in contact with the tool [1].

At the present time, FSW is used mainly for joining similar materials. For dissimilar welding, there have been few systematic studies aimed at clarifying the effect of material combination and welding conditions on weld properties [7, 8].

   

   

چکیده

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی (FSW) به‌عنوان یک تکنیک جدید اتصال حالت جامد [1]، بخصوص برای آلیاژهای آلومینیوم [2-6] مطرح شده است. در این فرآیند، یک ابزار چرخنده در طول محل تماس صفحات فلزی حرکت کرده، و از طریق عملکرد تلاطمی خود، یک ناحیه‌ی تغییرشکل مومسان شدید ایجاد می‌کند. ناحیه‌ی موضعی حرارت دیده از طریق اصطکاک بین شانه‌ی ابزار و سطح بالایی صفحه (فلزی) ایجاد شده و همچنین تغییرشکل مومسان ماده در محل تماس با ابزار رخ می‌دهد [1].

در حال حاضر، FSW غالبا برای اتصال فلزات همجنس بکار می‌رود. برای جوشکاری غیرهمجنس، تعداد کمی تحقیق نظام‌مند با هدف مشخص‌کردن اثرات نوع موادی که کنار هم قرار می‌گیرند و شرایط جوشکاری بر خواص جوش، انجام شده ‌است [7,8].

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .

خرید آنلاین