دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

Laser welding of CP Ti to stainless steel with

different temporal pulse shapes

جوشکاری لیزر CP Ti به فولاد زنگ‌نزن با شکل‌های ضربان زمانی مختلف

ABSTRACT

CP Ti and stainless steel sheets were laser welded by using a pulsed wave Nd:YAG laser welding system. The effect of pulse profiles used in laser welding was studied by investigating weld appearance, weld geometry, microstructure, hardness variation, joint strength and failure mode of welds. Weld quality was strongly affected by the temporal pulse profile adopted in laser welding. In comparison with the use of a normal rectangular pulse profile, stronger welds with a better homogeneity and a complex fracture mode were achieved by using a ramp-down pulse profile. This quality enhancement was contributed from the less degree of intermixing between two welding materials in melting pools.


 

 

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .


چکیده

ورق‌های CP Ti و فولاد زنگ‌نزن با استفاده از سیستم جوشکاری لیزر Nd:YAG با موج ضربانی جوشکاری شدند. اثر شکل‌های ضربان مورداستفاده در جوشکاری لیزر توسط بررسی ظاهر جوش، هندسه‌ی جوش، ریزساختار، تغییرات سختی، استحکام اتصال و مد شکست جوش‌ها مطالعه شدند. کیفیت جوش بشدت متاثر از شکل ضربان زمانی بکاررفته در جوشکاری لیزر بود. در مقایسه با شکل ضربان مستطیلی معمولی، با استفاده از شکل ضربان پلکانی رو به پایین جوش‌های مستحکم‌تر با همگنی بهتر و مد شکست مخلوط بدست آمدند. این افزایش کیفی ناشی از درجه اختلاط کمتر در حوضچه‌ی ذوب بین دو ماده‌ی جوشکاری بود.

خرید آنلاین