دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

Poor fit-up condition in resistance spot welding

شرایط جفت شدگی ضعیف جوشکاری مقاومتی نقطه ای

ABSTRACT

An experimental setup for poor fit-up condition research, which makes it possible to analyze poor fit-up conditions of different intensities and also quantify them is presented. The intensity of poor fit-up condition can be estimated by measuring the welding force during the initial contact between the electrode tips and the weldpieces. In order to reduce the negative influence of the poor fit-up condition on weld strength an addition of preheating phase was studied. Although it helps to increase the weld strength, a significant gap remains between the weld strength of non-deformed welds and poor fit-up welds even at large preheating currents.


 

 

   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .


چکیده

تنظیمات آزمایش برای پژوهش شرایط جفت شدگی ضعیف ارائه شده است که امکان آنالیز شرایط جفت شدگی ضعیف در شدت های متفاوت را ایجاد می کند و همچنین آن ها را کمی می نماید. شدت شرایط جفت شدگی ضعیف را می توان با اندازه گیری نیروی جوشکاری حین تماس اولیه بین نوک الکترود و قطعه جوش برآورد نمود. به منظور کاهش تاثیر منفی شرایط جفت شدگی ضعیف بر استحکام جوش، مرحله پیش گرم اضافی مورد مطالعه قرار گرفت. اگرچه این امر به افزایش استحکام کمک می کند، اما شکاف قابل توجهی بین استحکام جوشکاری جوش های بدون تغییر شکل و جوش های با جفت شدگی ضعیف حتی در طی پیش گرم های بزرگ باقی می ماند.

خرید آنلاین