دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

Laser droplet brazing for electrical contacting of composite

materials with integrated active elements

لحیم کاری قطره ای لیزری برای اتصال الکتریکی مواد کامپوزیتی ادغام شده با عناصر فعال

ABSTRACT

To be used as actuators or sensors, piezoceramic components have to be electronically contacted. A temperature stable connection can be achieved with brazing techniques. Since piezoceramics are susceptible to damage by high temperatures and temperature gradients, it is important to control the energy input in the brazing process. Therefore, we use a laser  droplet brazing method which allows for precise contacting of piezoceramics and avoids thermal damage. The influence  of the laser parameters on the brazing process and the contacting accuracy is presented in this paper.


  

 

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .


چکیده

به منظور کاربرد به عنوان سنسور یا بکار اندازنده، ترکیبات پیزوالکتریک به صورت الکترونیکی متصل شده اند. یک اتصال پایدار با دما با روش های لحیم کاری می تواند به دست آید. از آنجایی که پیزوسرامیک های مستعد خراب شدن با دماهای بالا و گرادیان های دمایی هستند، مهم است که انرژی ورودی در فرآیند لحیم کاری کنترل شود. بنابراین، ما از روش لحیم کاری قطره ای لیزری استفاده کردیم که اجازه اتصال دقیق پیزوسرامیک ها را می دهد و از خرابی حرارتی جلوگیری می کند. اثر پارامترهای لیزر روی فرآیند لحیم کاری و دقیت اتصال در این مقاله نشان داده شده است.

خرید آنلاین