دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

Investigation on Corrosion Behaviour of Copper Brazed Joints 

تحقیق روی رفتار خوردگی اتصالات لحیم کاری مس

ABSTRACT

DHP (Deoxidized High Phosphorus(copper is widely used in various heat transfer units such as, air conditioners, refrigerators, evaporators and condensers. Copper sheets and tubes (ISODHP) were brazed with two different brazing alloys. Corrosion resistances of the joints were examined by polarization test. The selected fillers consisted of a silver-based brazing alloys (hard solder); AWS-BCu5, and a copper-based filler AWS BCuP2. All the joints were brazed utilizing two different brazing processes including furnace brazing under argon and air atmosphere. All of the fillers were used with and without flux. The microstructure of the brazed sheets was examined using both optical and scanning electron microscope (SEM). Hardness and leak tests were carried out on all the brazed tubes. In all brazing alloys selective and galvanic corrosion were observed in filler metals, but in copper phosphor alloys the copper adjacent to the joints were noticeably corroded by pitting method. It was found that the samples brazed with BAg5 filler metal using argon furnace show a higher resistance to corrosion. They also have a good ductility in the brazed zone.

  

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .


چکیده

مس دی اکسید با فسفر بالا (DHP) به طور گسترده در واحدهای انتقال حرارت مختلف مانند، تهویه هوا، یخچال ها، اواپراتور ها و کندانسورها مورد استفاده قرار می گیرند. ورقه ها و لوله های مسی (ISODHP) با دو آلیاژ لحیم کاری مختلف لحیم شدند. مقاومت های خوردگی اتصالات با آزمون پلاریزاسیون انجام شدند. پرکننده های انتخاب شده متشکل از آلیاژهای لحیم کاری پایه نقره (لحیم سخت)، AWS-BCu5، و پرکننده پایه مس AWS BCuP2 بودند. همه اتصالات با استفاده از دو فرآیند لحیم-کاری مختلف شامل لحیم کاری کوره ای تحت آرگون و در اتمسفر هوا لحیم شدند. همه پرکننده ها همراه با و بدون فلاکس مورد استفاده قرار گرفتند. ریزساختار ورقه های لحیم شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آزمایش شدند. سختی و آزمون چکه کردن روی همه لوله های لحیم شده انجام گرفتند. در همه آلیاژ های لحیم کاری، خوردگی انتخابی و آبکاری در فلزات پرکننده مشاهده شد اما در آلیاژ فسفر مس، مس در مجاور اتصالات به مقدار قابل توجهی توسط روش چاله کنی خورده شد. مشخص شد که نمونه های لحیم شده با فلز پرکننده BAg5 با استفاده از کوره آرگون یک مقاومت به خوردگی بالا نشان می دهد. آن ها همچنین یک شکل پذیری خوب در ناحیه لحیم شده دارند.

خرید آنلاین