دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

Effect of welding speed on microstructures and mechanical properties

of underwater friction stir welded 2219 aluminum alloy

اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختارها و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2219

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده در زیر آب 

ABSTRACT

Underwater friction stir welding (underwater FSW) has been demonstrated to be available for the strength improvement of normal FSW joints. In the present study, a 2219 aluminum alloy was underwater friction stir welded at a fixed rotation speed of 800 rpm and various welding speeds ranging from 50 to 200 mm/min in order to clarify the effect of welding speed on the performance of underwater friction stir welded joint. The results revealed that the precipitate deterioration in the thermal mechanically affected zone and the heat affected zone is weakened with the increase of welding speed, leading to a narrowing of softening region and an increase in lowest hardness value. Tensile strength firstly increases with the welding speed but dramatically decreases at the welding speed of 200 mm/min owing to the occurrence of groove defect. During tensile test, the joint welded at a lower welding speed is fractured in the heat affected zone on the retreating side. While at higher welding speed, the defect-free joint is fractured in the thermal mechanically affected zone on the advancing side.

   

 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .


چکیده

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب (FSWزیرآب) نشان داده است که برای بهبود استحکام اتصالات FSWمعمول دردسترس می باشند.در مطالعه حاضر،یک آلیاژآلومینیوم2219در سرعت چرخش ثابت rpm800 سرعت های مختلف جوشکاری درمحدوده50تاmm200 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب شدتا اثر سرعت جوشکاری برعملکرد اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده درزیر آب راروشن کند. نتایج نشان دادند که تجزیه رسوب در منطقه در منطقه متاثر از کار مکانیکی حرارتی و منطقه نتاثر از حرارت باافزایش سرعت جوشکاری تضعیف می شود،و منجربه باریک شدن محدوده نرم شدن وافزایش در کم ترین میزان سختی می گردد.ابتدا استحکام کششی باسرعت جوشکاری افزایش می یابد اما درسرعت جوشکاری mm/min200به علت وقوع عیب شیاری به شدت کاهش پیدا می کند. درحین تست کششی،اتصال جوش داده شده در سرعت پایین جوشکاری در منطقه متاثر از کارمکانیکی حرارتی درجهت پیشروی شکسته می شود.

خرید آنلاین